dodaj ogłoszenie

Regulamin serwisu GameTrade.pl z dnia 05.08.2009

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument dostępny w sieci internet pod adresem http://www.gametrade.pl/terms.html;
 2. Serwis – serwis internetowy gametrade.pl dostępny przez sieć Internet pod adresem http://www.gametrade.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępnione przez ten serwis;
 3. Administrator – podmiot rozwijający i prowadzący Serwis oraz udostępniający Usługę, którym jest Damian Legawiec, Polna 37/73, 27-400, Ostrowiec Św., będący jednocześnie właścicielem Serwisu;
 4. Użytkownik - oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie gametrade.pl i stworzył swoje Konto, tzn. posiada swój unikalny Login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik ma dostęp do Usługi w Serwisie. Zarejestrowanymi Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu, a w szczególności z Usługi, zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
 7. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Usługi;
 8. Gra – zaprezentowana na łamach Serwisu gra komputerowa wraz z okładką i szczegółowymi informacjami o dostępności na poszczególne platformy.
 9. Gra Użytkownika – egzemplarz Gry, będący nabytą zgodnie z przepisami prawa własnością Użytkownika Zarejestrowanego, zaprezentowany na łamach Serwisu wraz ze szczegółowymi informacjami, informacją na temat możliwości Wymiany na inną Grę innego Użytkownika Zarejestrowanego lub proponowaną ceną zakupu, którą należy uiścić, aby mieć możliwość jej kupienia.
 10. Usługa – wszelkie mechanizmy służące do Wymiany Gier między Użytkowniami Zarejestrowanymi, sprzedaży gier Użytkownikom Zarejestrowanym, a także do komunikacji między Użytkownikami Zarejestrowanymi udostępniane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, świadczone drogą elektroniczną przez Administratora.
 11. Wymiana – uzgodniona przez dwóch Użytkowników Zarejestrowanych bezgotówkowa transakcja wymiany jednej Gry Użytkownika na inną. Szczegóły dostawy Gier Użytkownicy Zarejestrowani ustalają między sobą i realizują na własny koszt oraz własną odpowiedzialność. Serwis zapewnia mechanizmy pomocne w weryfikacji wiarygodności Użytkowników Zarejestrowanych pomagające w wyborze drugiej strony Wymiany.

Rejestracja i rozpoczęcie korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik Zarejestrowany decydując się na korzystanie z Serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Przed skorzystaniem z pełnej funkcjonalności Serwisu gametrade.pl tj. przed Wymianą lub zakupem Gier należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Serwisu Zarejestrowany Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Korzystanie z Serwisu związane jest z koniecznością rejestracji, czyli podania danych osobowych, m.in. do identyfikacji Użytkownika Zarejestrowanego.
 3. Po dokonaniu rejestracji Serwis świadczy Użytkownikowi Zarejestrowanemu Usługę, na co Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę.
 4. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
 5. W przyszłości możliwe jest wprowadzenie nowych, czyli nie występujących obecnie w Serwisie opcji i mechanizmów dostępnych odpłatnie jako Usługa Płatna; w takim przypadku korzystanie z Usługi Płatnej będzie całkowicie dobrowolne i opcjonalne.

Konto Użytkownika Zarejestrowanego

 1. Użytkownik może posiadać w Serwisie jedno konto. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia swojego konta w Serwisie.
 3. Konto może zostać zablokowane bądź usunięte w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Administratora, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć swoje Konto z Serwisu.

Dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego

 1. Dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego są przetwarzane przez Administratora zgofnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu świadczenia Usługi i udostępniania Serwisu. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik Zarejestrowany potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.
 3. Dane Użytkownika Zarejestrowanego podane podczas rejestracji będą opublikowane w Serwisie i będą dostępne dla zarejestrowanych użytkowników serwisu, bądź wszystkich internautów - w zależności od indywidualnych ustawień prywatności Użytkownika.
 4. Dane Użytkownika Zarejestrowanego nigdy nie zostaną sprzedane, czy udostępnione w celach marketingowych podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik Zarejestrowany zgadza się podać swoją prawdziwą tożsamość, co w znaczący sposób wpływa na jego wiarygodność w Serwisie.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie łamać przepisów prawa obowiązującego na terenie Polski.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do nie zamieszczania lub przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik Zarejestrowany zgadza się na otrzymywanie od Serwisu automatycznych powiadomień o wydarzeniach bezpośrednio dotyczących Użytkownika Zarejestrowanego, wynikających z korzystania z Serwisu oraz Usługi.

Wymiana i sprzedaż Gier Użytkowników

 1. Pełną odpowiedzialność za Gry Użytkownika prezentowane przez Użytkowników Zarejestrowanych, a także oferty Wymiany i sprzedaży w ramach serwisu GameTrade.pl ponoszą jego Użytkownicy Zarejestrowani.
 2. Serwis GameTrade.pl nie ponosi odpowiedzialności w razie nie wywiązania się którejkolwiek ze stron umowy pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi.
 3. Zabrania się wystawiania w Serwisie nielegalnych kopii Gier Użytkownika, bądź Gier pochodzących z nielegalnego źródła.
 4. Zdjęcia umieszczane w ogłoszeniu powinny być ściśle związane z Grą Użytkownika np. screeny, zdjęcie pudełka, płyty itp.
 5. Po zakończonej transakcji Użytkownicy Zarejestrowani mogą wystawiać sobie opinie, pozytywne bądź negatywne, w zależności od zaistniałej sytuacji.

Uwagi końcowe

 1. W razie złamania regulaminu Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź usunięcia konta Użytkownika.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: a) sposób korzystania z Serwisu gametrade.pl przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu, b) treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników, c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Usług, treści zawartych w Serwisie, d) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi; e) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec; f) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami systemowymi/ sprzętowymi, określonymi w Regulaminie; g) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika; h) przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora; i) utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 3. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do: a) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu gametrade.pl.pl bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, b) natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa, c) zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu gametrade.pl,
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu do Serwisu osobom trzecim.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu gametrade.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika, co skutkuje pozbawieniem Użytkownika możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu
Ostatnia zmiana: 05.08.2009

Ostatnia zmiana: 05.08.2009


Regulamin z dnia 09.10.2010
Regulamin z dnia 30.07.2012
Regulamin z dnia 05.08.2013
Regulamin z dnia 22.01.2014
Regulamin z dnia 07.06.2017
Regulamin z dnia 25.05.2018
Ta strona korzysta z plików Cookies - dowiedz się więcej.   rozumiem ×

Załóż konto za darmo

lub

akceptuję regulamin serwisu GameTrade.pl

796 tys. graczy sprzedało i wymieniło już ponad 605 tys. gier przez GameTrade.pl!

Ładowanie...