dodaj ogłoszenie

Regulamin serwisu GameTrade.pl z dnia 07.06.2017

Regulamin Gametrade

Regulamin serwisu GameTrade.pl

§1.  Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument dostępny pod adresem http://www.gametrade.pl/terms
 2. Serwis Gametrade– serwis internetowy gametrade.pl dostępny pod adresem http://www.gametrade.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępnione przez Serwis.
 3. Administrator – podmiot prowadzący i rozwijający Serwis oraz udostępniający Us?ugi integralne z Serwisem, kt??rym jest Gametrade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jelinka 32 (01-646), wpisana do rejestru przedsiębiorc??w prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII wydzia? Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000364135, nr NIP: 525-248-74-41, będąca jednocze?nie w?a?cicielem Serwisu.
 4. Sklep – sklep internetowy oferujący sprzeda?? towar??w drogą elektroniczną za po?rednictwem sieci Internet, dzia?ający pod domeną http://sklep.gametrade.pl prowadzony przez Administratora.
 5. Klient - osoba fizyczna posiadająca pe?ną lub ograniczoną zdolno?ć do czynno?ci prawnych, będąca U??ytkownikiem Sklepu, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczeg??lno?ci dokonująca zakup??w.
 6. Koszyk - funkcjonalno?ć Sklepu, w kt??rej widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umo??liwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zam??wienia. 
 7. U??ytkownik - oznacza ka??dą osobę fizyczną, kt??ra w jakikolwiek spos??b korzysta z Serwisu w celu niezwiązanym z jej dzia?alno?cią gospodarczą lub zawodową. Inne osoby mogą korzystać z Serwisu i Us?ug na zasadach okre?lonych w odrębnym regulaminie.
 8. U??ytkownik Zarejestrowany – U??ytkownik, kt??ry dokona? rejestracji w Serwisie to znaczy stworzy? swoje Konto, posiada sw??j unikalny Login zabezpieczony has?em. Tylko taki U??ytkownik ma dostęp do Us?ugi w Serwisie. Zarejestrowanymi U??ytkownikami mogą być osoby pe?noletnie, posiadające pe?ną zdolno?ć do czynno?ci prawnych oraz osoby ma?oletnie na zasadach okre?lonych poni??ej. W Serwisie istnieją cztery kategorie U??ytkownik??w Zarejestrowanych: Zweryfikowany, Niezweryfikowany oraz Ma?oletni Zweryfikowany i Ma?oletni Niezweryfikowany.
 9. U??ytkownik Zarejestrowany Sklepu – U??ytkownik, kt??ry dokona? rejestracji w Sklepie to znaczy stworzy? swoje Konto, posiada sw??j unikalny Login zabezpieczony has?em. Tylko taki U??ytkownik ma dostęp do funkcjonalno?ci Sklepu.
 10. Niezweryfikowany Ma?oletni U??ytkownik Zarejestrowany - U??ytkownik ma?oletni, kt??ry uko?czy? 13 rok ??ycia. U??ytkownik Ma?oletni w celu korzystania z Serwisu, a w szczeg??lno?ci z Us?ugi, zobowiązany jest otrzymać zgodę swoich opiekun??w prawnych. Niezweryfikowany Ma?oletni U??ytkownik Zarejestrowany lub osoby, kt??re z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pe?ną odpowiedzialno?ć za dzia?ania Niezweryfikowanego Ma?oletniego U??ytkownika Zarejestrowanego w ramach Serwisu, w szczeg??lno?ci ponoszą pe?ną odpowiedzialno?ć odszkodowawczą względem Administratora i os??b trzecich. Niezweryfikowani Ma?oletni U??ytkownicy Zarejestrowani oznaczani są ikoną „Junior? oraz ikoną „Niezweryfikowany?. W miesiącu kalendarzowym mogą dokonywać najwy??ej jednej transakcji, sprzeda??y lub nabycia, o ?ącznej warto?ci nie wy??szej ni?? 500 z?. W momencie osiągnięcia pe?noletnio?ci Niezweryfikowany Ma?oletni U??ytkownik Zarejestrowany staje się automatycznie Niezweryfikowanym U??ytkownikiem Zarejestrowanym. Wszystkie dopuszczalne transakcje są bezp?atne tj. wolne od op?at ze strony Serwisu.
 11. Zweryfikowany Ma?oletni U??ytkownik Zarejestrowany - U??ytkownik ma?oletni, kt??ry uko?czy? 13 rok ??ycia. U??ytkownik Ma?oletni w celu korzystania z Serwisu, a w szczeg??lno?ci z Us?ugi, zobowiązany jest otrzymać zgodę swoich opiekun??w prawnych. Zweryfikowany Ma?oletni U??ytkownik Zarejestrowany lub osoby, kt??re z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pe?ną odpowiedzialno?ć za dzia?ania Zweryfikowanego Ma?oletniego U??ytkownika Zarejestrowanego w ramach Serwisu, w szczeg??lno?ci ponoszą pe?ną odpowiedzialno?ć odszkodowawczą względem Administratora i os??b trzecich. Zweryfikowani Zarejestrowani U??ytkownicy Ma?oletni oznaczani są ikoną „Junior?. W miesiącu kalendarzowym mogą dokonywać transakcje sprzeda??y lub nabycia o ?ącznej warto?ci nie wy??szej ni?? 500 z?. W momencie osiągnięcia pe?noletnio?ci Zweryfikowany Ma?oletni U??ytkownik Zarejestrowany staje się automatycznie Zweryfikowanym U??ytkownikiem Zarejestrowanym. Wszystkie dopuszczalne transakcje są bezp?atne tj. wolne od op?at ze strony Serwisu.
 12. Niezweryfikowany U??ytkownik Zarejestrowany - U??ytkownik, kt??rego to??samo?ć nie zosta?a zweryfikowana przez Serwis. U??ytkownik Niezweryfikowany mo??e wykonać najwy??ej 5 transakcji Wymiany lub sprzeda??y w miesiącu. Transakcje kupna są nieograniczone ilo?ciowo. Wszystkie dopuszczalne transakcje są bezp?atne tj. wolne od op?at ze strony Serwisu.
 13. Zweryfikowany U??ytkownik Zarejestrowany - U??ytkownik, kt??rego to??samo?ć zosta?a zweryfikowana przez Serwis zgodnie z zapisami Regulaminu. U??ytkownik Zweryfikowany mo??e w pe?ni korzystać z Us?ug w Serwisie, w tym dokonywać Transakcje bez ogranicze? ilo?ciowych i przedmiotowych. Mo??e r??wnie?? skorzystać z funkcjonalno?ci dokonywania transakcji wy?ącznie ze Zweryfikowanymi U??ytkownikami. Wszystkie dopuszczalne transakcje są bezp?atne tj. wolne od op?at ze strony Serwisu.
 14. Rachunek Bankowy Serwisu - 57 2490 0005 0000 4600 6968 0417 Gametrade Sp. z o.o. Al. Jana Paw?a II 61 lokal 228, 01-031 Warszawa
 15. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa U??ytkownika w Serwisie, kt??ra zosta?a przez niego przybrana na etapie zak?adania (rejestracji) Konta w Serwisie. Loginu U??ytkownika Zarejestrowanego nie mo??na zmienić, poza jednorazową zmianą przy rejestracji poprzez serwis Facebook.com. Konto - dostępne dla danego U??ytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i has?a) miejsce w Serwisie, za po?rednictwem kt??rego U??ytkownik korzysta z Us?ugi.
 16. Gra – zaprezentowany na ?amach Serwisu legalny egzemplarz gry komputerowej wraz z ok?adką i szczeg???owymi informacjami o dostępno?ci na poszczeg??lne platformy.
 17. Gra U??ytkownika – Gra będąca w?asno?cią U??ytkownika Zarejestrowanego, zaprezentowana na ?amach Serwisu wraz ze szczeg???owymi informacjami, informacją na temat mo??liwo?ci Wymiany na inną Grę innego U??ytkownika Zarejestrowanego lub proponowaną ceną zakupu.
 18. Skup Gier – us?uga ?wiadczona przez Administratora polegająca na odp?atnym lub nieodp?atnym – przez zamianę na punkty Waluty GT, odkupie u??ywanych gier multimedialnych od Zarejestrowanych U??ytkownik??w, stanowiąca integralną czę?ć Serwisu.
 19. Sprzęt U??ytkownika – sprzęt komputerowy lub akcesoria komputerowe lub konsola do gier lub kontroler lub akcesoria do konsol będące w?asno?cią U??ytkownika Zarejestrowanego, zaprezentowane na ?amach Serwisu ze szczeg???owymi informacjami, informacją na temat mo??liwo?ci Wymiany na inną Grę innego U??ytkownika Zarejestrowanego lub inny Sprzęt innego U??ytkownika Zarejestrowanego lub proponowaną ceną zakupu.
 20. Us?uga – wszelkie mechanizmy s?u??ące do zakupu nowych oraz u??ywanych Gier, Skupu Gier, Wymiany, sprzeda??y Gier U??ytkownika i Sprzętu U??ytkownika innym U??ytkownikom Zarejestrowanym, a tak??e do komunikacji między U??ytkownikami Zarejestrowanymi udostępniane na zasadach okre?lonych w Regulaminie, ?wiadczone drogą elektroniczną przez Administratora. Us?ugi P?atne – wszelkie us?ugi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu uzale??nione od wniesienia dobrowolnej op?aty przez U??ytkownika Zarejestrowanego, inne ni?? opisane w Regulaminie.
 21. Wymiana - umowa zamiany Gier U??ytkownik??w zawierana pomiędzy U??ytkownikami Zarejestrowanymi Serwisu. Szczeg???y dostawy Gier U??ytkownicy Zarejestrowani ustalają między sobą i realizują na w?asny koszt oraz w?asną odpowiedzialno?ć. Serwis zapewnia mechanizmy pomocne w weryfikacji wiarygodno?ci U??ytkownik??w Zarejestrowanych pomagające w wyborze drugiej strony Wymiany.
 22. Pre-Order zam??wienie w sklepie na towar w momencie kiedy nie jest dostępny na rynku.

§2.  Postanowienia og??lne

 1. W ramach Serwisu Administrator udostępnia U??ytkownikom przestrze? internetową oraz narzędzia informatyczne pozwalające na przeglądanie tre?ci Serwisu w celu poszukiwania Gier lub innych towar??w dopuszczanych przez Serwis, dokonywanie Wymiany oraz nabycia Gier, dokonywanie innych transakcji dopuszczanych przez Serwis, umieszczanie w Serwisie w?asnych tre?ci dotyczących Gier oraz dostęp do Us?ug P?atnych.
 2. U??ytkownik mo??e korzystać z Serwisu wy?ącznie w celach okre?lonych w pkt. 1.
 3. Administrator ?wiadczy Serwis oraz Us?ugi na podstawie Regulaminu.
 4. Wprowadzenie Us?ugi P?atnej będzie dotyczyć dodatkowych funkcjonalno?ci Serwisu, nieopisanych w Regulaminie.
 5. U??ytkownicy nie mogą dostarczać w ramach Serwisu lub Us?ug tre?ci o charakterze bezprawnym.
 6. Dostęp do większo?ci funkcjonalno?ci Serwisu wymaga rejestracji. Do rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie.
 7. Umowa z U??ytkownikiem zostaje zawarta w chwili aktywowania Konta przez U??ytkownika Zarejestrowanego. U??ytkownik mo??e wypowiedzieć umowę na zasadach okre?lonych w Regulaminie.
 8. U??ytkownik – konsument mo??e odstąpić od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie lub poprzez wys?anie e-maila na adres rezygnacja@gametrade.pl o tre?ci „Rezygnuję?. Odstąpienie powinno zostać wys?ane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Uprawnienie do odstąpienia nie przys?uguje, gdy U??ytkownik wzią? w tym czasie udzia? w transakcji lub umie?ci? w Serwisie tre?ci.
 9. Warunki techniczne i sposoby sk?adania reklamacji opisane są w dalszej czę?ci Regulaminu.
 10. Je??eli, w ocenie Administratora, dzia?anie U??ytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub prawem, Administrator mo??e ograniczyć lub zawiesić ?wiadczenie czę?ci funkcjonalno?ci Serwisu takiemu U??ytkownikowi m.in. zawiesić lub ograniczyć dzia?anie Konta U??ytkownika, usunąć Konto U??ytkownika lub odm??wić dostępu U??ytkownikowi do zasob??w jego Konta, usunąć tre?ci danego U??ytkownika lub op????nić ich umieszczenie w Serwisie.
 11. Administrator ma prawo usuwać Konta nieaktywne przez ponad 6 miesięcy. O zamiarze usunięcia Konta Administrator poinformuje U??ytkownika na adres e-mail podany w Serwisie.
 12. Tre?ci U??ytkownik??w umieszczane są w Serwisie automatycznie i nie są przez Serwis monitorowane. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ?wiadczeniu us?ug drogą elektroniczną serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci za takie tre?ci.

§3.  Rejestracja i rozpoczęcie korzystania z Serwisu

 1. U??ytkownik Zarejestrowany decydując się na korzystanie z Serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin okre?la zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w spos??b wy?ączny okre?lają prawa i obowiązki U??ytkownik??w Serwisu. Przed skorzystaniem z pe?nej funkcjonalno?ci Serwisu tj. przed Wymianą lub nabyciem Gier nale??y uwa??nie przeczytać Regulamin. Korzystając z Serwisu Zarejestrowany U??ytkownik potwierdza, ??e akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu produkt??w oferowanych w Sklepie,  wyra??a zgodę na wystawianie i przesy?anie faktur w formie elektronicznej przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finans??w z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesy?ania faktur w formie elektronicznej, a tak??e przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesy?ania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest r??wnoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 3. U??ytkownik Zarejestrowany otrzymuje pe?en dostęp do funkcjonalno?ci Serwisu po weryfikacji to??samo?ci U??ytkownika przez Serwis.
 4. Do rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: Login, wa??ny adres e-mail, rok urodzenia oraz has?o.
 5. Do weryfikacji konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, kod pocztowy, adres zameldowania, numer rachunku bankowego.
 6. Weryfikacja to??samo?ci następuje po zrobieniu zam??wienia na us?ugę „Weryfikacja GT? dostępną pod adresem https://sklep.gametrade.pl op?acając je poprzez PayU lub przelew bankowy.
 7. Weryfikacja to??samo?ci polega na por??wnaniu danych osobowych na rachunku z danymi podanymi przez U??ytkownika w trakcie weryfikacji. Weryfikacja to??samo?ci jest do??ywotnia.
 8. Op?ata weryfikacyjna jest us?ugą p?atną
 9. Oplata weryfikacyjna zawiera nale??ny podatek VAT.
 10. Weryfikacja U??ytkownika Zarejestrowanego trwa zazwyczaj do 2 dni roboczych.
 11. Konta U??ytkownik??w Zarejestrowanych są oznaczone jako "Zweryfikowane" lub "Niezweryfikowane".
 12. Po dokonaniu rejestracji Serwis ?wiadczy U??ytkownikowi Zarejestrowanemu Us?ugę, na co U??ytkownik Zarejestrowany wyra??a zgodę.
 13. Korzystanie z Us?ugi jest aktualnie bezp?atne z zastrze??eniem ogranicze? obowiązujących Niezweryfikowanych U??ytkownik??w Zarejestrowanych, Niezweryfikowanych Ma?oletnich U??ytkownik??w Zarejestrowanych oraz Zweryfikowanych Ma?oletnich U??ytkownik??w Zarejestrowanych.
 14. W przysz?o?ci mo??liwe jest wprowadzenie nowych, czyli nie występujących obecnie w Serwisie opcji i mechanizm??w dostępnych odp?atnie jako Us?uga P?atna; w takim przypadku korzystanie z Us?ugi P?atnej będzie ca?kowicie dobrowolne i opcjonalne.

§4.  Konto U??ytkownika Zarejestrowanego

 1. U??ytkownik Zarejestrowany mo??e posiadać w Serwisie jedno Konto. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta U??ytkownika Zarejestrowanego innym osobom, bez wyra??nej zgody Administratora.
 2. U??ytkownik Zarejestrowany ma prawo do zawieszenia lub usunięcia swojego Konta z Serwisu z zastrze??eniem sytuacji opisanych w sekcji V. niniejszego Regulaminu.
 3. Konto mo??e zostać zablokowane bąd?? usunięte w przypadku stwierdzenia nieprawid?owo?ci przez Administratora, po ewentualnym wcze?niejszym powiadomieniu U??ytkownika Zarejestrowanego.
 4. U??ytkownik Zarejestrowany mo??e zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć swoje Konto z Serwisu, je??eli zako?czy? wszystkie transakcje, a od zako?czenia ostatniej z nich up?ynę?y 3 miesiące. W celu usunięcia Konta, nale??y wys?ać pro?bę o jego usunięcie na adres: pomoc@gametrade.pl. Pro?bę nale??y wys?ać z adresu e-mail u??ywanego w Serwisie.
 5. Usunięcie Konta oznacza usunięcie przez Serwis wszelkich danych osobowych danego U??ytkownika Zarejestrowanego z zastrze??eniem przypadk??w om??wionych w rozdziale „Dane osobowe U??ytkownika Zarejestrowanego? poni??ej.
 6. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim.
 7. Zabronione jest usuwanie konta po otrzymaniu negatywnego komentarza i ponowna rejestracja dokonywana przez tego samego U??ytkownika.
 8. Konta nieu??ywane, do kt??rych U??ytkownik nie logowa? się przez okres d?u??szy ni?? 12 miesięcy, nie ma ??adnych transakcji w toku lub z kt??rych nie dokonano ??adnych transakcji, mogą zostać przez Administrator??w usunięte, po uprzednim poinformowaniu U??ytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Informację uznaje się za skutecznie doręczoną w momencie wys?ania zawiadomienia na podany przez U??ytkownika adres e-mail.

§5.  Dane osobowe U??ytkownika Zarejestrowanego

 1. Dane osobowe U??ytkownika Zarejestrowanego są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu ?wiadczenia Us?ugi i udostępniania Serwisu, a tak??e w celu promocji produkt??w w?asnych i produkt??w firm wsp???pracujących. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji us?ug przez Administratora.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin U??ytkownik Zarejestrowany wyra??a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, ??e wie o przys?ugującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin U??ytkownik Zarejestrowany wyra??a zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora zgodnie z Ustawą o ?wiadczeniu us?ug drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 4. Dane U??ytkownika Zarejestrowanego nigdy nie zostaną sprzedane, czy udostępnione w celach marketingowych podmiotom trzecim bez zgody U??ytkownika.
 5. Dane U??ytkownika Zarejestrowanego podane podczas rejestracji będą opublikowane w Serwisie i będą dostępne dla innych U??ytkownik??w Zarejestrowanych w Serwisie, bąd?? wszystkich internaut??w - w zale??no?ci od indywidualnych ustawie? prywatno?ci U??ytkownika.
 6. Dane U??ytkownika Zarejestrowanego podane podczas weryfikacji będą przez Serwis traktowane jako poufne i przechowywane przy u??yciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te będą udostępniane wy?ącznie na ??ądanie organ??w pa?stwowych oraz w celu umo??liwienia dokonania przesy?ek pocztowych na adres danego U??ytkownika Zarejestrowanego przez innych U??ytkownik??w Zarejestrowanych.
 7. W przypadku uzyskania przez Serwis wiarygodnej informacji, ??e U??ytkownik Zarejestrowany korzysta z Us?ugi w spos??b niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa, dane tego U??ytkownika Zarejestrowanego mogą być przechowywane przez Serwis w zakresie i czasie niezbędnym do ustalenia i egzekwowania odpowiedzialno?ci U??ytkownika.
 8. Poza sytuacją opisaną w pkt.6. powy??ej Konto U??ytkownika nie mo??e zostać usunięte je??eli:
  1. U??ytkownik posiada transakcje, kt??re nie zosta?y zako?czone,
  2. U??ytkownik nie zap?aci? drugiej osobie za zakupiony przedmiot,
  3. Przepisy prawa zakazują usuwania danych osobowych U??ytkownika.
 9. Niekt??re obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli ma?e pliki tekstowe wysy?ane do komputera u??ytkownika identyfikujące go w spos??b potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego u??ytkownika i jego danych. Warunkiem dzia?ania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Ciasteczka nie zawierają ??adnych danych osobowych.

§6.  Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystając z Serwisu U??ytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.
 2. Korzystając z Serwisu U??ytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do nie zamieszczania lub przesy?ania w Serwisie tre?ci lub odno?nik??w do stron WWW naruszających prawa i dobra os??b trzecich, wzywających do nienawi?ci rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy te?? propagujących pornografię i przemoc, jak r??wnie?? tre?ci uznanych powszechnie za naganne moralnie i spo?ecznie.
 3. Korzystając z Serwisu U??ytkownik Zarejestrowany zgadza się na otrzymywanie od Serwisu automatycznych powiadomie? o wydarzeniach bezpo?rednio dotyczących U??ytkownika Zarejestrowanego, wynikających z korzystania z Serwisu oraz Us?ugi.
 4. Podejmowanie przez U??ytkownik??w Zarejestrowanych czynno?ci zmierzających do realizacji transakcji dotyczących Gier U??ytkownik??w lub Sprzęt??w U??ytkownik??w, czyli prowadzenie negocjacji dotyczących warunk??w i szczeg?????w wymiany lub sprzeda??y, poza systemem transakcyjnym Serwisu, w szczeg??lno?ci, ale nie wy?ącznie poprzez wiadomo?ci prywatne Serwisu, na forach Serwisu, poprzez wiadomo?ci e-mail, komunikator internetowy, telefon, powoduje blokadę Kont U??ytkownik??w Zarejestrowanych uczestniczących w takiej transakcji.
 5. Maksymalna liczba U??ytkownik??w Zarejestrowanych z kt??rymi mo??e się skontaktować Niezweryfikowany U??ytkownik Zarejestrowany jednego dnia to 15.
 6. Je?li U??ytkownik z?o??y? w Serwisie ofertę innemu U??ytkownikowi, a wcze?niej w danym miesiącu skorzysta? ju?? z dopuszczalnej dla niego miesięcznej liczby lub warto?ci transakcji, to do momentu akceptacji lub odrzucenia przez drugiego U??ytkownika z?o??onej oferty nie mo??e przesy?ać temu U??ytkownikowi ??adnych wiadomo?ci.
 7. Je?li Niezweryfikowany U??ytkownik Zarejestrowany lub Niezweryfikowany Ma?oletni U??ytkownik Zarejestrowany w danym miesiącu skorzysta? ju?? z dopuszczalnej dla niego miesięcznej liczby lub warto?ci transakcji, to Administrator mo??e ograniczyć takiemu U??ytkownikowi mo??liwo?ć wysy?ania wiadomo?ci prywatnych i ofert do innych U??ytkownik??w.
 8. Zabronione jest reklamowanie swojej oferty Gier lub Sprzęt??w przez U??ytkownik??w na forum Serwisu i innych og??lnodostępnych przestrzeniach Serwisu.
 9. Moderatorzy Serwisu mogą zablokować wybranym U??ytkownikom mo??liwo?ć publikowania tre?ci na forum Serwisu i innych og??lnodostępnych przestrzeniach Serwisu.
 10. Zabronione są wszelkie dzia?ania mające na celu zak???cić prawid?owe dzia?anie Serwisu - w tym dokonywanie transakcji fikcyjnych oraz transakcji między Kontami nale??ącymi do tej samej osoby.
 11. Osoby pragnące korzystać z Serwisu w celu związanym z ich dzia?alno?cią gospodarczą lub zawodową mogą to czynić zak?adając Konto oraz umieszczając swoje oferty w Serwisie tylko za zgodą Administratora lub na zasadach okre?lonych w odrębnym regulaminie. Promocja dzia?alno?ci gospodarczej lub zarobkowej lub publikowanie ofert komercyjnych bez zgody Administratora będzie skutkować ich usunięciem lub zablokowaniem Konta U??ytkownika.

§7.  Korzystanie ze Sklepu

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne sk?adanie zam??wie? przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami §2 i §3 Regulaminu. 
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta?y legalnie wprowadzone na rynek polski. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produkt??w u??ywanych, kt??re będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. W celu zakupu produkt??w dostępnych w Sklepie nale??y kliknąć wybrany produkt w celu dodania do koszyka i dokonać zam??wienia.
 5. Okres wa??no?ci z?o??onego zam??wienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po up?ywie tego terminu zam??wienie mo??e zostać anulowane.
 6. Ceny wszystkich produkt??w prezentowanych na stronach Sklepu wyra??one są w z?otych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesy?ki. 
 7. W Sklepie stosowane są następujące kategorie cenowe:

  1. Cena detaliczna - standardowa cena sprzeda??y oferowanych towar??w.

  2. Cena promocyjna Waluta GT – cena obowiązująca dla uczestnik??w Programu Waluta GT.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bie??ąco zmian w cenach produkt??w oraz przeprowadzania i odwo?ywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzeda??y. Uprawnienie, o kt??rym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wp?ywu na zam??wienia z?o??one przed datą wej?cia w ??ycie zmiany ceny, warunk??w akcji promocyjnych lub wyprzeda??y.  
 9. P?atno?ć za realizację zam??wienia następuje w jeden z poni??szych sposob??w:
  1. kartą p?atniczą/przelewem internetowym PayU - przelew następuje za pomocą karty p?atniczej typu Visa, MasterCard, (p?atno?ć uznaje się za dokonaną z chwilą autoryzacji karty) lub za po?rednictwem serwisu transakcyjnego banku, w kt??rym Klient posiada konto z mo??liwo?cią dokonywania przelew??w internetowych, obs?ugiwanego przez PayU S.A.
  2. za pobraniem - przy odbiorze przesy?ki od kuriera.
  3. PayPal - kana? p?atno?ci internetowych.
  4. PayPal Express Checkout - kana? p?atno?ci internetowych.
  5. Wewnętrzny kana? p?atno?ci Waluta GT
 10. Dostawy produkt??w zamawianych w Sklepie realizowane są wy?ącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta do wskazanego przez klienta adresu za po?rednictwem
  1. Firmy kurierskiej
  2. INPOST
  3. Poczta Polska
  4. Paczka w Ruchu
 12. Koszt dostawy zakupionych produkt??w okre?la cennik zamieszczony przez Administratora pod adresem https://sklep.gametrade.pl/koszty-dostawy
 13. Termin realizacji zam??wienia wynosi jeden dzie? roboczy, z zastrze??eniem z?o??enia zam??wienia do godz. 14:00
 14. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odleg?o?ć oraz faktura VAT albo paragon fiskalny.
 15. Po otrzymaniu przesy?ki Klient winien dok?adnie sprawdzić stan opakowania i jego zawarto?ć. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytk??w lub uszkodze? klient powinien dokonać wszelkich czynno?ci niezbędnych do ustalenia odpowiedzialno?ci przewo??nika.
 16. Klient, kt??ry zawar? umowę na odleg?o?ć, mo??e od niej odstąpić bez podania przyczyny, sk?adając stosowne o?wiadczenie na pi?mie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w kt??rym Klient mo??e odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy ?wiadczenia us?ugi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem.
 17. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym. Zwrotowi nie podlegają, otwarte no?niki program??w komputerowych, nagra? audialnych lub wizualnych.

§8.  Wymiana i sprzeda?? Gier U??ytkownik??w

 1. Pe?ną odpowiedzialno?ć za Gry U??ytkownika prezentowane przez U??ytkownik??w Zarejestrowanych, a tak??e oferty Wymiany i sprzeda??y w ramach serwisu gametrade.pl ponoszą jego U??ytkownicy Zarejestrowani.
 2. Celowe niewykonanie umowy, w szczeg??lno?ci nieprzes?anie Gry lub niezap?acenie za Grę mo??e w okre?lonych okoliczno?ciach stanowić przestępstwo i być zagro??one odpowiedzialno?cią karną.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci w razie nie wywiązania się kt??rejkolwiek ze stron umowy pomiędzy U??ytkownikami Zarejestrowanymi.
 4. Zabrania się wystawiania w Serwisie nielegalnych kopii Gier U??ytkownika, bąd?? Gier pochodzących z nielegalnego ??r??d?a.
 5. Zabrania się wystawiania w Serwisie gier nieposiadających licencji na obr??t na rynku wt??rnym oraz kod??w do gier niepochodzących od oficjalnego dystrybutora.
 6. W Serwisie niedopuszczalne jest oferowanie modyfikacji konsol, polegającej na umo??liwieniu uruchamiania nielegalnych kopii gier.
 7. Zdjęcia umieszczane w og?oszeniu powinny być ?ci?le związane z Grą U??ytkownika np. screeny, zdjęcie pude?ka, p?yty itp.
 8. W przypadku gdy wystawione w Serwisie Gry lub inne dopuszczone przez Serwis towary są uszkodzone lub niepe?nowarto?ciowe nale??y o tym wyra??nie informować w og?oszeniu w powszechnie zrozumia?y spos??b.
 9. Na li?cie oferowanych przez U??ytkownika Gier są wy?wietlane tylko nowe oferty dodane lub zaktualizowane w ciągu ostatnich 60 dni. Ka??dy U??ytkownik ma mo??liwo?ć od?wie??enia oferty swoich Gier, powodując przywr??cenie ich widoczno?ci w Serwisie oraz od?wie??enie następuje automatycznie kiedy U??ytkownik zaloguje się do Serwisu po 7-dniowej nieobecno?ci.
 10. W przypadku gdy dana transakcja po 2 miesiącach od rozpoczęcia nie zosta?a zako?czona przez strony transakcji, wtedy automatycznie ustawiana jest w stan "zako?czona", ale ka??da ze stron transakcji, kt??ra jeszcze nie wystawi?a komentarza drugiej ze stron, mo??e przes?ać do administracji Serwisu wniosek o przywr??cenie transakcji w stan "aktywna" pisząc na adres pomoc@gametrade.pl.
 11. Po zako?czonej transakcji U??ytkownicy Zarejestrowani mogą wystawiać sobie wzajemnie opinie: pozytywne, neutralne, bąd?? negatywne, w zale??no?ci od zaistnia?ej sytuacji. Opinie widoczne są w profilu U??ytkownika Zarejestrowanego i stanowią o jego reputacji w Serwisie przedstawiając historię przeprowadzonych transakcji. Po wystawieniu opinii innemu U??ytkownikowi Zarejestrowanemu mo??liwe jest jej wycofanie, ale wy?ącznie przez autora opinii lub Administratora.
 12. Transkacja mo??e być anulowana tylko w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu wiarygodnej informacji na adres pomoc@gametrade.pl, a następnie analizie sytuacji przez Administratora.

§9.  Wymiana i sprzeda?? Sprzęt??w U??ytkownik??w

 1. Pe?ną odpowiedzialno?ć za Sprzęt U??ytkownika prezentowane przez U??ytkownik??w Zarejestrowanych, a tak??e oferty Wymiany i sprzeda??y w ramach serwisu gametrade.pl ponoszą jego U??ytkownicy Zarejestrowani.
 2. Celowe niewykonanie umowy, w szczeg??lno?ci nieprzes?anie Sprzętu lub niezap?acenie za Sprzęt mo??e w okre?lonych okoliczno?ciach stanowić przestępstwo i być zagro??one odpowiedzialno?cią karną.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci w razie nie wywiązania się kt??rejkolwiek ze stron umowy pomiędzy U??ytkownikami Zarejestrowanymi.
 4. W Serwisie niedopuszczalne jest oferowanie modyfikacji konsol, polegającej na umo??liwieniu uruchamiania nielegalnych kopii gier.
 5. Zdjęcia umieszczane w og?oszeniu powinny być ?ci?le związane ze Sprzętem U??ytkownika np. zdjęcie pude?ka itp. W przypadku gdy wystawiony w Serwisie Sprzęt lub inne dopuszczone przez Serwis towary są uszkodzone lub niepe?nowarto?ciowe nale??y o tym wyra??nie informować w og?oszeniu w powszechnie zrozumia?y spos??b.
 6. Na li?cie oferowanych przez U??ytkownika Sprzęt??w są wy?wietlane tylko nowe oferty dodane lub zaktualizowane w ciągu ostatnich 60 dni. Ka??dy U??ytkownik ma mo??liwo?ć od?wie??enia oferty swoich Sprzęt??w, powodując przywr??cenie ich widoczno?ci w Serwisie, Ka??dy U??ytkownik ma mo??liwo?ć od?wie??enia oferty swoich Gier, powodując przywr??cenie ich widoczno?ci w Serwisie oraz od?wie??enie następuje automatycznie kiedy U??ytkownik zaloguje się do Serwisu po 7-dniowej nieobecno?ci.
 7. Po zako?czonej transakcji U??ytkownicy Zarejestrowani mogą wystawiać sobie wzajemnie opinie: pozytywne, neutralne, bąd?? negatywne, w zale??no?ci od zaistnia?ej sytuacji. Opinie widoczne są w profilu U??ytkownika Zarejestrowanego i stanowią o jego reputacji w Serwisie przedstawiając historię przeprowadzonych transakcji. Po wystawieniu opinii innemu U??ytkownikowi Zarejestrowanemu mo??liwe jest jej wycofanie, ale wy?ącznie przez autora opinii lub Administratora.

§10.  Zasady udzia?u w Skupie Gier oraz Programie Waluta GT

 1. Warunkiem rozpoczęcia Programu Waluta GT jest posiadanie konta U??ytkownika Zarejestrowanego oraz dokonanie pierwszej, nieodp?atnej sprzeda??y Gry U??ytkownika w Skupie Gier, za co Zarejestrowany U??ytkownik otrzyma odpowiednią liczbę punkt??w Waluty GT.
 2. Punkty Waluty GT sumują się, nie wygasają oraz ?ączą się z innymi promocjami. Waluta GT nie jest wymienna na z?ot??wki.
 3. Uczestnik Programu Waluta GT mo??e w dowolnym czasie wykorzystać zgromadzone punkty Waluty GT w Sklepie, poprzez skorzystanie z ceny promocyjnej Waluty GT.
 4. Skorzystanie ze zni??ki w ramach Programu Waluta GT odbywa się poprzez odjęcie przez Administratora punkt??w Waluty GT na koncie Uczestnika Programu Waluta GT stanowiącej r??wnowarto?ć kwoty zni??ki.
 5. Odkupu dotyczą tylko i wy?ącznie gry pe?nowarto?ciowe i w dobrym stanie tj. sprawne technicznie, zawierające wszystkie akcesoria i dodatki oraz posiadające oryginalne opakowanie. Informacje o tytu?ach aktualnie skupowanych gier oraz cenie odkupu lub liczbie Waluty GT otrzymanej w zamian, mo??na uzyskać na stronie http://gametrade.pl/skup-gier.
 6. Gry w postaci cyfrowej nie są objęte us?ugą Skupu Gier.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo odkupu od jednej osoby tylko jednego egzemplarza tego samego tytu?u.
 8. Administrator rezerwuje sobie prawo do odm??wienia odkupu gry bez podawania przyczyny.
 9. Us?uga Skupu Gier prowadzona jest drogą internetową.
 10. Po zaakceptowaniu przez Zarejestrowanego U??ytkownika warunku odkupu gry tworzona jest w systemie transakcja z warunkami odkupu.
 11. Ceny odkupu gier mogą być przez Administratora zmieniane bez podawania przyczyny podjęcia takiej decyzji.
 12. W przypadku odkupu odp?atnego, p?atno?ć za odkupioną grę zostanie dokonana przez Administratora poprzez przelew bankowy na konto Zarejestrowanego U??ytkownika.
 13. P?atno?ć odbywa się w momencie otrzymania gry przez Administrator i stwierdzenia pe?nowarto?ciowo?ci Gry i jej idealnego stanu technicznego.
 14. Administrator zwraca Zarejestrowanemu U??ytkownikowi koszty przesy?ki gry do siedziby Gametrade Sp. z o.o. tj ul. Al. Jana Paw?a II 61 lokal 228, 01-031 Warszawa.
 15. W przypadku odrzucenia gry Zarejestrowanego U??ytkownika, gra jest odsy?ana na adres podany przez Zarejestrowanego U??ytkownika drogą pocztową.
 16. Termin dostarczenia gry do Administrator przez Zarejestrowanego U??ytkownika to maksymalnie 7 dni roboczych.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci w przypadku uszkodzenia gry w trakcie transportu do siedziby Administratora.

§11. Tre?ci wprowadzane do Serwisu przez U??ytkownik??w

 1. U??ytkownik Zarejestrowany mo??e wprowadzać do Serwisu tre?ci m.in. brać udzia? w dyskusjach na forum poprzez umieszczanie tre?ci w postaci komentarzy lub wpis??w w ramach grup tematycznych, zamieszczać recenzje, og?oszenia, komentarze.
 2. Nie wolno zamieszczać w Serwisie tre?ci kt??re:
  1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  2. naruszają prawa os??b trzecich,
  3. naruszają prawa autorskie,
  4. naruszają dobre obyczaje i są powszechnie uznawane za wulgarne lub obel??ywe,
  5. wzywają do nienawi?ci na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  6. nawo?ują do akt??w przemocy,
  7. obra??ają U??ytkownik??w lub inne osoby,
  8. promują inne strony internetowe,
  9. promują programy partnerskie firm trzecich,
  10. zawierają tre?ci o charakterze pornograficznym,
  11. zawierają tre?ci o charakterze reklamowym
  12. stanowią linki prowadzące do stron zawierających tre?ci opisane w tym paragrafie
 3. W szczeg??lno?ci zakazane jest umieszczanie w Serwisie tre?ci reklamowych, w tym link??w do stron WWW, je??eli U??ytkownik Zarejestrowany uzyskuje za to wynagrodzenie.
 4. Administrator nie monitoruje, ani nie moderuje tre?ci zamieszczanych w Serwisie przez U??ytkownik??w, ale w przypadku uzyskania na adres pomoc@gametrade.pl wiarygodnej informacji na temat umieszczenia na forum tre?ci wskazanych w pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 zostaną one usunięte. Uporczywe umieszczanie takich tre?ci w Serwisie mo??e spowodować usunięcie Konta U??ytkownika Zarejestrowanego.
 5. U??ytkownicy ponoszą pe?ną odpowiedzialno?ć za tre?ci umieszczane przez siebie na forum.

§12.  Reklamacje

Wszelkie pytania i wątpliwo?ci dotyczące dzia?ania Serwisu nale??y kierować na adres: pomoc@gametrade.pl

§13.Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu i Us?ug U??ytkownik powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, je??eli zapewniają one pe?ną zgodno?ć z wersjami wymienionymi powy??ej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do serwisu U??ytkonikowi pr??bującemu się zalgować poprzez sieć tor lub vpn.

§14. Uwagi ko?cowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci, w szczeg??lno?ci karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez U??ytkownika Serwisu w spos??b sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 2. W razie naruszenia Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bąd?? usunięcia Konta U??ytkownika.
 3. Administrator nie jest stroną w umowach zawieranych przez U??ytkownik??w Zarejestrowanych i nie ponosi odpowiedzialno?ci za nienale??yte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowie?.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za:
  1. spos??b korzystania z Serwisu przez U??ytkownik??w i skutki korzystania z Serwisu,
  2. problemy techniczne bąd?? ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z kt??rego korzysta U??ytkownik (firewalle - blokady, niew?a?ciwe wersje odtwarzacza plik??w multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a kt??re uniemo??liwiają U??ytkownikowi dostęp do Us?ug, tre?ci zawartych w Serwisie,
  3. szkody spowodowane nieprawid?owym korzystaniem przez U??ytkownika z Us?ugi;
  4. problemy w funkcjonowaniu Us?ugi, je??eli nastąpi?y one wskutek zdarze?, kt??rych Administrator przy zachowaniu nale??ytej staranno?ci nie by? w stanie przewidzieć lub kt??rym nie m??g? zapobiec;
  5. korzystanie z Us?ugi przez U??ytkownik??w niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami systemowymi/ sprzętowymi, okre?lonymi w Regulaminie;
  6. skutki wynikające z wej?cia przez osoby trzecie w posiadanie has?a U??ytkownika;
  7. przerwy w ?wiadczeniu dostępu do Serwisu zaistnia?e z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezale??nych od Administratora;
  8. utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub te?? innymi okoliczno?ciami niezale??nymi od Administratora;
 5. Ze względu na niezale??ne od Administratora w?a?ciwo?ci sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezak???conego dostępu do Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wy?ączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia U??ytkownik??w,
  2. natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta U??ytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu lub przepis??w prawa,
  3. zaprzestania ?wiadczenia us?ug w ramach Serwisu, po ewentualnym uprzednim powiadomieniu U??ytkownik??w na stronach Serwisu,
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki udostępnienia przez U??ytkownika jego has?a i Loginu do Serwisu osobom trzecim.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody poniesione przez U??ytkownika spowodowane zagro??eniami występującymi w sieci Internet, a w szczeg??lno?ci w?amaniami do systemu U??ytkownika, przejęciami hase? przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu U??ytkownika wirusami.
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym ka??dorazowo poinformuje U??ytkownik??w. Zmiany w Regulaminie wymagają akceptacji U??ytkownika Zarejestrowanego. Informacja o zmianie zostanie przedstawiona takiemu U??ytkownikowi Zarejestrowanemu przy pierwszym zalogowaniu do Serwisu następującym po wprowadzeniu zmian do Regulaminu. U??ytkownik Zarejestrowany będzie m??g? zapoznać się z tre?cią nowego Regulaminu oraz dokonać wyboru czy akceptuje zmieniony Regulamin. Niewyra??enie zgody na zmienioną tre?ć Regulaminu powodować będzie wylogowanie tego U??ytkownika bez mo??liwo?ci dalszego korzystania z Serwisu.

Ostatnia zmiana: 07.06.2017


Regulamin z dnia 05.08.2009
Regulamin z dnia 09.10.2010
Regulamin z dnia 30.07.2012
Regulamin z dnia 05.08.2013
Regulamin z dnia 22.01.2014
Regulamin z dnia 25.05.2018
Ta strona korzysta z plików Cookies - dowiedz się więcej.   rozumiem ×

Załóż konto za darmo

lub

akceptuję regulamin serwisu GameTrade.pl

796 tys. graczy sprzedało i wymieniło już ponad 605 tys. gier przez GameTrade.pl!

Ładowanie...