dodaj ogłoszenie

Regulamin serwisu GameTrade.pl z dnia 05.08.2013

 1. Definicje
  1. Regulamin - niniejszy dokument dostępny pod adresem http://www.gametrade.pl/terms.
  2. Serwis – serwis internetowy gametrade.pl dostępny pod adresem http://www.gametrade.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępnione przez Serwis.
  3. Administrator – podmiot prowadzący i rozwijający Serwis oraz udostępniający Usługę, którym jest Gametrade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jelinka 32 (01-646), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000364135, nr NIP: 525-248-74-41, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu.
  4. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Inne osoby mogą korzystać z Serwisu i Usług na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
  5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie to znaczy stworzył swoje Konto, posiada swój unikalny Login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik ma dostęp do Usługi w Serwisie. Zarejestrowanymi Użytkownikami mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie na zasadach określonych poniżej. W Serwisie istnieją cztery kategorie Użytkowników Zarejestrowanych: Zweryfikowany, Niezweryfikowany oraz Małoletni Zweryfikowany i Małoletni Niezweryfikowany.
  6. Niezweryfikowany Małoletni Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik małoletni, który ukończył 13 rok życia. Użytkownik Małoletni w celu korzystania z Serwisu, a w szczególności z Usługi, zobowiązany jest otrzymać zgodę swoich opiekunów prawnych. Niezweryfikowany Małoletni Użytkownik Zarejestrowany lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za działania Niezweryfikowanego Małoletniego Użytkownika Zarejestrowanego w ramach Serwisu, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora i osób trzecich. Niezweryfikowani Małoletni Użytkownicy Zarejestrowani oznaczani są ikoną „Junior” oraz ikoną „Niezweryfikowany”. W miesiącu kalendarzowym mogą dokonywać najwyżej jednej transakcji, sprzedaży lub nabycia, o łącznej wartości nie wyższej niż 500 zł. W momencie osiągnięcia pełnoletniości Niezweryfikowany Małoletni Użytkownik Zarejestrowany staje się automatycznie Niezweryfikowanym Użytkownikiem Zarejestrowanym. Wszystkie dopuszczalne transakcje są bezpłatne tj. wolne od opłat ze strony Serwisu.
  7. Zweryfikowany Małoletni Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik małoletni, który ukończył 13 rok życia. Użytkownik Małoletni w celu korzystania z Serwisu, a w szczególności z Usługi, zobowiązany jest otrzymać zgodę swoich opiekunów prawnych. Zweryfikowany Małoletni Użytkownik Zarejestrowany lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za działania Zweryfikowanego Małoletniego Użytkownika Zarejestrowanego w ramach Serwisu, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora i osób trzecich. Zweryfikowani Zarejestrowani Użytkownicy Małoletni oznaczani są ikoną „Junior”. W miesiącu kalendarzowym mogą dokonywać transakcje sprzedży lub nabycia o łącznej wartości nie wyższej niż 500 zł. W momencie osiągnięcia pełnoletniości Zweryfikowany Małoletni Użytkownik Zarejestrowany staje się automatycznie Zweryfikowanym Użytkownikiem Zarejestrowanym. Wszystkie dopuszczalne transakcje są bezpłatne tj. wolne od opłat ze strony Serwisu.
  8. Niezweryfikowany Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, którego tożsamość nie została zweryfikowana przez Serwis. Użytkownik Niezweryfikowany może wykonać najwyżej jedną transakcję Wymiany lub sprzedaży w miesiącu. Transakcje kupna są nieograniczone ilościowo. Nie może sprzedawać przedmiotów w sekcji „Sprzęt” oraz korzystać z innych Usług niż wskazane Transakcje. Wszystkie dopuszczalne transakcje są bezpłatne tj. wolne od opłat ze strony Serwisu.
  9. Zweryfikowany Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, którego tożsamość została zweryfikowana przez Serwis zgodnie z zapisami Regulaminu. Użytkownik Zweryfikowany może w pełni korzystać z Usług w Serwisie, w tym dokonywać Transakcje bez ograniczeń ilościowych i przedmiotowych. Może również skorzystać z funkcjonalności dokonywania transakcji wyłącznie ze Zweryfikowanymi Użytkownikami. Wszystkie dopuszczalne transakcje są bezpłatne tj. wolne od opłat ze strony Serwisu.
  10. Rachunek Bankowy Serwisu - 68 1090 1030 0000 0001 1441 0478 Gametrade Sp. z o.o., Jelinka 32, 01-646 Warszawa
  11. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie. Loginu Użytkownika Zarejestrowanego nie można zmienić, poza jednorazową zmianą przy rejestracji poprzez serwis Facebook.com. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Usługi.
  12. Gra – zaprezentowany na łamach Serwisu legalny egzemplarz gry komputerowej wraz z okładką i szczegółowymi informacjami o dostępności na poszczególne platformy.
  13. Gra Użytkownika – Gra będąca własnością Użytkownika Zarejestrowanego, zaprezentowana na łamach Serwisu wraz ze szczegółowymi informacjami, informacją na temat możliwości Wymiany na inną Grę innego Użytkownika Zarejestrowanego lub proponowaną ceną zakupu.
  14. Sprzęt Użytkownika – sprzęt komputerowy lub akcesoria komputerowe lub konsola do gier lub kontroler lub akcesoria do konsol będące własnością Użytkownika Zarejestrowanego, zaprezentowane na łamach Serwisu ze szczegółowymi informacjami, informacją na temat możliwości Wymiany na inną Grę innego Użytkownika Zarejestrowanego lub inny Sprzęt innego Użytkownika Zarejestrowanego lub proponowaną ceną zakupu.
  15. Usługa – wszelkie mechanizmy służące do Wymiany, sprzedaży Gier Użytkownika i Sprzętu Użytkownika innym Użytkownikom Zarejestrowanym, a także do komunikacji między Użytkownikami Zarejestrowanymi udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie, świadczone drogą elektroniczną przez Administratora. Usługi Płatne – wszelkie usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu uzależnione od wniesienia dobrowolnej opłaty przez Użytkownika Zarejestrowanego, inne niż opisane w Regulaminie.
  16. Wymiana - umowa zamiany Gier Użytkowników zawierana pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi Serwisu. Szczegóły dostawy Gier Użytkownicy Zarejestrowani ustalają między sobą i realizują na własny koszt oraz własną odpowiedzialność. Serwis zapewnia mechanizmy pomocne w weryfikacji wiarygodności Użytkowników Zarejestrowanych pomagające w wyborze drugiej strony Wymiany.
 2. Postanowienia ogólne
  1. W ramach Serwisu Administrator udostępnia Użytkownikom przestrzeń internetową oraz narzędzia informatyczne pozwalające na przeglądanie treści Serwisu w celu poszukiwania Gier lub innych towarów dopuszczanych przez Serwis, dokonywanie Wymiany oraz nabycia Gier, dokonywanie innych transakcji dopuszczanych przez Serwis, umieszczanie w Serwisie własnych treści dotyczących Gier oraz dostęp do Usług Płatnych.
  2. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach określonych w pkt. 1.
  3. Administrator świadczy Serwis oraz Usługi na podstawie Regulaminu.
  4. Wprowadzenie Usługi Płatnej będzie dotyczyć dodatkowych funkcjonalności Serwisu, nieopisanych w Regulaminie.
  5. Użytkownicy nie mogą dostarczać w ramach Serwisu lub Usług treści o charakterze bezprawnym.
  6. Dostęp do większości funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji. Do rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie.
  7. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili aktywowania Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
  8. Użytkownik – konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie lub poprzez wysłanie e-maila na adres rezygnacja@gametrade.pl o treści „Rezygnuję”. Odstąpienie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje, gdy Użytkownik wziął w tym czasie udział w transakcji lub umieścił w Serwisie treści.
  9. Warunki techniczne i sposoby składania reklamacji opisane są w dalszej części Regulaminu.
  10. Jeżeli, w ocenie Administratora, działanie Użytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub prawem, Administrator może ograniczyć lub zawiesić świadczenie części funkcjonalności Serwisu takiemu Użytkownikowi m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta Użytkownika, usunąć Konto Użytkownika lub odmówić dostępu Użytkownikowi do zasobów jego Konta, usunąć treści danego Użytkownika lub opóźnić ich umieszczenie w Serwisie.
  11. Administrator ma prawo usuwać Konta nieaktywne przez ponad 6 miesięcy. O zamiarze usunięcia Konta Administrator poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany w Serwisie.
  12. Treści Użytkowników umieszczane są w Serwisie automatycznie i nie są przez Serwis monitorowane. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną serwis nie ponosi odpowiedzialności za takie treści.
 3. Rejestracja i rozpoczęcie korzystania z Serwisu
  1. Użytkownik Zarejestrowany decydując się na korzystanie z Serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Przed skorzystaniem z pełnej funkcjonalności Serwisu tj. przed Wymianą lub nabyciem Gier należy uważnie przeczytać Regulamin. Korzystając z Serwisu Zarejestrowany Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  2. Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje pełen dostęp do funkcjonalności Serwisu po weryfikacji tożsamości Użytkownika przez Serwis.
  3. Do rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: Login, ważny adres e-mail, rok urodzenia oraz hasło.
  4. Do weryfikacji konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, kod pocztowy, adres zameldowania, numer rachunku bankowego.
  5. Weryfikacja tożsamości następuje po dokonaniu przez Użytkownika przelewu opłaty weryfikacyjnej na Rachunek Bankowy Serwisu w kwocie 9 złotych. Weryfikacja tożsamości polega na porównaniu danych osobowych na rachunku z danymi podanymi przez Użytkownika w trakcie weryfikacji. Weryfikacja tożsamości nie jest dożywotnia i dla podniesienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu wygasa po okresie 1 roku, to jest z końcem dnia następującego 1 rok po dniu dokonaniu weryfikacji. Weryfikację można ponowić na zasadach ogólnych przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności w pkt. III.6.
  6. Użytkownik przelewa opłatę weryfikacyjną z rachunku bankowego, na którym podane są jego prawdziwe dane wpisując jednocześnie w tytule przelewu swój Login. Przelew opłaty weryfikacyjnej w innej wysokości może powodować błędną kwalifikację przelewu i tym samym opóźnienie procesu weryfikacji danego Użytkownika Zarejestrowanego.
  7. Opłata weryfikacyjna jest dobrowolna i nie będzie zwracana Użytkownikom.
  8. Oplata weryfikacyjna zawiera należny podatek VAT.
  9. Weryfikacja Użytkownika Zarejestrowanego trwa zazwyczaj do 4 dni.
  10. Konta Użytkowników Zarejestrowanych są oznaczone jako "Zweryfikowane" lub "Niezweryfikowane".
  11. Po dokonaniu rejestracji Serwis świadczy Użytkownikowi Zarejestrowanemu Usługę, na co Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę.
  12. Korzystanie z Usługi jest aktualnie bezpłatne z zastrzeżeniem ograniczeń obowiązujących Niezweryfikowanych Użytkowników Zarejestrowanych, Niezweryfikowanych Małoletnich Użytkowników Zarejestrowanych oraz Zweryfikowanych Małoletnich Użytkowników Zarejestrowanych.
  13. W przyszłości możliwe jest wprowadzenie nowych, czyli nie występujących obecnie w Serwisie opcji i mechanizmów dostępnych odpłatnie jako Usługa Płatna; w takim przypadku korzystanie z Usługi Płatnej będzie całkowicie dobrowolne i opcjonalne.
 4. Konto Użytkownika Zarejestrowanego
  1. Użytkownik Zarejestrowany może posiadać w Serwisie jedno Konto. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta Użytkownika Zarejestrowanego innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
  2. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do zawieszenia lub usunięcia swojego Konta z Serwisu z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w sekcji V. niniejszego Regulaminu.
  3. Konto może zostać zablokowane bądź usunięte w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Administratora, po ewentualnym wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika Zarejestrowanego.
  4. Użytkownik Zarejestrowany może zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć swoje Konto z Serwisu, jeżeli zakończył wszystkie transakcje, a od zakończenia z nich ostatniej upłynęły 3 miesiące. W celu usunięcia Konta, należy wysłać prośbę o jego usunięcie na adres: pomoc@gametrade.pl. Prośbę należy wysłać z adresu e-mail używanego w Serwisie.
  5. Usunięcie Konta oznacza usunięcie przez Serwis wszelkich danych osobowych danego Użytkownika Zarejestrowanego z zastrzeżeniem przypadków omówionych w rozdziale „Dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego” poniżej.
  6. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim.
  7. Zabronione jest usuwanie konta po otrzymaniu negatywnego komentarza i ponowna rejestracja dokonywana przez tego samego Użytkownika.
  8. Konta nieużywane, do których Użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, nie ma żadnych transakcji w toku lub z których nie dokonano żadnych transakcji, mogą zostać przez Administratorów usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Informację uznaje się za skutecznie doręczoną w momencie wysłania zawiadomienia na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego
  1. Dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu świadczenia Usługi i udostępniania Serwisu, a także w celu promocji produktów własnych i produktów firm współpracujących. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług przez Administratora.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.
  3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
  4. Dane Użytkownika Zarejestrowanego nigdy nie zostaną sprzedane, czy udostępnione w celach marketingowych podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.
  5. Dane Użytkownika Zarejestrowanego podane podczas rejestracji będą opublikowane w Serwisie i będą dostępne dla innych Użytkowników Zarejestrowanych w Serwisie, bądź wszystkich internautów - w zależności od indywidualnych ustawień prywatności Użytkownika.
  6. Dane Użytkownika Zarejestrowanego podane podczas weryfikacji będą przez Serwis traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te będą udostępniane wyłącznie na żądanie organów państwowych oraz w celu umożliwienia dokonania przesyłek pocztowych na adres danego Użytkownika Zarejestrowanego przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.
  7. W przypadku uzyskania przez Serwis wiarygodnej informacji, że Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa, dane tego Użytkownika Zarejestrowanego mogą być przechowywane przez Serwis w zakresie i czasie niezbędnym do ustalenia i egzekwowania odpowiedzialności Użytkownika.
  8. Poza sytuacją opisaną w pkt.6. powyżej Konto Użytkownika nie może zostać usunięte jeżeli:
   1. Użytkownik posiada transakcje, które nie zostały zakończone,
   2. Użytkownik nie zapłacił drugiej osobie za zakupiony przedmiot,
   3. Przepisy prawa zakazują usuwania danych osobowych Użytkownika.
  9. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 6. Korzystanie z Serwisu
  1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.
  2. Korzystając z Serwisu Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do nie zamieszczania lub przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.
  3. Korzystając z Serwisu Użytkownik Zarejestrowany zgadza się na otrzymywanie od Serwisu automatycznych powiadomień o wydarzeniach bezpośrednio dotyczących Użytkownika Zarejestrowanego, wynikających z korzystania z Serwisu oraz Usługi.
  4. Podejmowanie przez Użytkowników Zarejestrowanych czynności zmierzających do realizacji transakcji dotyczących Gier Użytkowników lub Sprzętów Użytkowników, czyli prowadzenie negocjacji dotyczących warunków i szczegółów wymiany lub sprzedaży, poza systemem transakcyjnym Serwisu, w szczególności, ale nie wyłącznie poprzez wiadomości prywatne Serwisu, na forach Serwisu, poprzez wiadomości e-mail, komunikator internetowy, telefon, powoduje blokadę Kont Użytkowników Zarejestrowanych uczestniczących w takiej transakcji.
  5. Maksymalna liczba Użytkowników Zarejestrowanych z którymi może się skontaktować Niezweryfikowany Użytkownik Zarejestrowany jednego dnia to 15.
  6. Jeśli Użytkownik złożył w Serwisie ofertę innemu Użytkownikowi, a wcześniej w danym miesiącu skorzystał już z dopuszczalnej dla niego miesięcznej liczby lub wartości transakcji, to do momentu akceptacji lub odrzucenia przez drugiego Użytkownika złożonej oferty nie może przesyłać temu Użytkownikowi żadnych wiadomości.
  7. Jeśli Niezweryfikowany Użytkownik Zarejestrowany lub Niezweryfikowany Małoletni Użytkownik Zarejestrowany w danym miesiącu skorzystał już z dopuszczalnej dla niego miesięcznej liczby lub wartości transakcji, to Administrator może ograniczyć takiemu Użytkownikowi możliwość wysyłania wiadomości prywatnych i ofert do innych Użytkowników.
  8. Zabronione jest reklamowanie swojej oferty Gier lub Sprzętów przez Użytkowników na forum Serwisu i innych ogólnodostępnych przestrzeniach Serwisu.
  9. Moderatorzy Serwisu mogą zablokować wybranym Użytkownikom możliwość publikowania treści na forum Serwisu i innych ogólnodostępnych przestrzeniach Serwisu.
  10. Zabronione są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie Serwisu - w tym dokonywanie transakcji fikcyjnych oraz transakcji między Kontami należącymi do tej samej osoby.
  11. Osoby pragnące korzystać z Serwisu w celu związanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową mogą to czynić zakładając Konto oraz umieszczając swoje oferty w Serwisie tylko za zgodą Administratora lub na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. Promocja działalności gospodarczej lub zarobkowej lub publikowanie ofert komercyjnych bez zgody Administratora będzie skutkować ich usunięciem lub zablokowaniem Konta Użytkownika.
 7. Wymiana i sprzedaż Gier Użytkowników
  1. Pełną odpowiedzialność za Gry Użytkownika prezentowane przez Użytkowników Zarejestrowanych, a także oferty Wymiany i sprzedaży w ramach serwisu gametrade.pl ponoszą jego Użytkownicy Zarejestrowani.
  2. Celowe niewykonanie umowy, w szczególności nieprzesłanie Gry lub niezapłacenie za Grę może w określonych okolicznościach stanowić przestępstwo i być zagrożone odpowiedzialnością karną.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w razie nie wywiązania się którejkolwiek ze stron umowy pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi.
  4. Zabrania się wystawiania w Serwisie nielegalnych kopii Gier Użytkownika, bądź Gier pochodzących z nielegalnego źródła.
  5. Zabrania się wystawiania w Serwisie gier nieposiadających licencji na obrót na rynku wtórnym oraz kodów do gier niepochodzących od oficjalnego dystrybutora.
  6. W Serwisie niedopuszczalne jest oferowanie modyfikacji konsol, polegającej na umożliwieniu uruchamiania nielegalnych kopii gier.
  7. Zdjęcia umieszczane w ogłoszeniu powinny być ściśle związane z Grą Użytkownika np. screeny, zdjęcie pudełka, płyty itp.
  8. W przypadku gdy wystawione w Serwisie Gry lub inne dopuszczone przez Serwis towary są uszkodzone lub niepełnowartościowe należy o tym wyraźnie informować w ogłoszeniu w powszechnie zrozumiały sposób.
  9. Na liście oferowanych przez Użytkownika Gier są wyświetlane tylko nowe oferty dodane lub zaktualizowane w ciągu ostatnich 60 dni. Każdy Użytkownik ma możliwość odświeżenia oferty swoich Gier, powodując przywrócenie ich widoczności w Serwisie oraz odświeżenie następuje automatycznie kiedy Użytkownik zaloguje się do Serwisu po 7-dniowej nieobecności.
  10. W przypadku gdy dana transakcja po 2 miesiącach od rozpoczęcia nie została zakończona przez strony transakcji, wtedy automatycznie ustawiana jest w stan "zakończona", ale każda ze stron transakcji, która jeszcze nie wystawiła komentarza drugiej ze stron, może przesłać do administracji Serwisu wniosek o przywrócenie transakcji w stan "aktywna" pisząc na adres pomoc@gametrade.pl.
  11. Po zakończonej transakcji Użytkownicy Zarejestrowani mogą wystawiać sobie wzajemnie opinie: pozytywne, neutralne, bądź negatywne, w zależności od zaistniałej sytuacji. Opinie widoczne są w profilu Użytkownika Zarejestrowanego i stanowią o jego reputacji w Serwisie przedstawiając historię przeprowadzonych transakcji. Po wystawieniu opinii innemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwe jest jej wycofanie, ale wyłącznie przez autora opinii lub Administratora.
  12. Transkacja może być anulowana tylko w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu wiarygodnej informacji na adres pomoc@gametrade.pl, a następnie analizie sytuacji przez Administratora.
 8. Wymiana i sprzedaż Sprzętów Użytkowników
  1. Pełną odpowiedzialność za Sprzęt Użytkownika prezentowane przez Użytkowników Zarejestrowanych, a także oferty Wymiany i sprzedaży w ramach serwisu gametrade.pl ponoszą jego Użytkownicy Zarejestrowani.
  2. Celowe niewykonanie umowy, w szczególności nieprzesłanie Sprzętu lub niezapłacenie za Sprzęt może w określonych okolicznościach stanowić przestępstwo i być zagrożone odpowiedzialnością karną.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w razie nie wywiązania się którejkolwiek ze stron umowy pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi.
  4. W Serwisie niedopuszczalne jest oferowanie modyfikacji konsol, polegającej na umożliwieniu uruchamiania nielegalnych kopii gier.
  5. Zdjęcia umieszczane w ogłoszeniu powinny być ściśle związane ze Sprzętem Użytkownika np. zdjęcie pudełka itp. W przypadku gdy wystawiony w Serwisie Sprzęt lub inne dopuszczone przez Serwis towary są uszkodzone lub niepełnowartościowe należy o tym wyraźnie informować w ogłoszeniu w powszechnie zrozumiały sposób.
  6. Na liście oferowanych przez Użytkownika Sprzętów są wyświetlane tylko nowe oferty dodane lub zaktualizowane w ciągu ostatnich 60 dni. Każdy Użytkownik ma możliwość odświeżenia oferty swoich Sprzętów, powodując przywrócenie ich widoczności w Serwisie, Każdy Użytkownik ma możliwość odświeżenia oferty swoich Gier, powodując przywrócenie ich widoczności w Serwisie oraz odświeżenie następuje automatycznie kiedy Użytkownik zaloguje się do Serwisu po 7-dniowej nieobecności.
  7. Po zakończonej transakcji Użytkownicy Zarejestrowani mogą wystawiać sobie wzajemnie opinie: pozytywne, neutralne, bądź negatywne, w zależności od zaistniałej sytuacji. Opinie widoczne są w profilu Użytkownika Zarejestrowanego i stanowią o jego reputacji w Serwisie przedstawiając historię przeprowadzonych transakcji. Po wystawieniu opinii innemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwe jest jej wycofanie, ale wyłącznie przez autora opinii lub Administratora.
 9. Treści wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników
  1. Użytkownik Zarejestrowany może wprowadzać do Serwisu treści m.in. brać udział w dyskusjach na forum poprzez umieszczanie treści w postaci komentarzy lub wpisów w ramach grup tematycznych, zamieszczać recenzje, ogłoszenia, komentarze.
  2. Nie wolno zamieszczać w Serwisie treści które:
   1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
   2. naruszają prawa osób trzecich,
   3. naruszają prawa autorskie,
   4. naruszają dobre obyczaje i są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
   5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
   6. nawo
   7. promują programy partnerskie firm trzecich,
   8. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
   9. zawierają treści o charakterze reklamowym
   10. stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie
  3. W szczególności zakazane jest umieszczanie w Serwisie treści reklamowych, w tym linków do stron WWW, jeżeli Użytkownik Zarejestrowany
  4. Administrator nie monitoruje, ani nie moderuje treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, ale w przypadku uzyskania na adres pomoc@gametrade.pl wiarygodnej informacji na t
  5. Reklamacje

   Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: pomoc@gametrade.pl

  6. Wymagania techniczne

   W celu ke jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

  7. Uwagi końcowe
   1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
   2. W razie naruszenia Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź usunięcia Konta Użytkownika.
   3. Administrator nie jest stroną w umowach zawieranych przez Użytkowników Zarejestrowanych i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.
   4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu,
    2. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Usług, treści zawartych w Serwisie,
    3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;
    4. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
    5. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami systemowymi/ sprzętowymi, określonymi w Regulaminie;
    6. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
    7. przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora;
    8. utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
   5. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
   6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
    1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
    2. natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
    3. zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu, po ewentualnym uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu,
   7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i Loginu do Serwisu osobom trzecim.
   8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
   9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników. Zmiany w Regulaminie wymagają akceptacji Użytkownika Zarejestrowanego. Informacja o zmianie zostanie przedstawiona takiemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy pierwszym zalogowaniu do Serwisu następującym po wprowadzeniu zmian do Regulaminu. Użytkownik Zarejestrowany będzie mógł zapoznać się z treścią nowego Regulaminu oraz dokonać wyboru czy akceptuje zmieniony Regulamin. Niewyrażenie zgody na zmienioną treść Regulaminu powodować będzie wylogowanie tego Użytkownika bez możliwości dalszego korzystania z Serwisu.

  Ostatnia zmiana: 05.08.2013


Ta strona korzysta z plików Cookies - dowiedz się więcej.   rozumiem ×

Załóż konto za darmo

lub

akceptuję regulamin serwisu GameTrade.pl

796 tys. graczy sprzedało i wymieniło już ponad 605 tys. gier przez GameTrade.pl!

Ładowanie...